**ตารางเรียน ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์