**ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

“กฐินทาน”  คือ  การถวายผ้ากฐิน (ผ้าชนิดหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาแรกครบ ๓ เดือน)  เป็น “กาลทาน” (ทานที่จำกัดช่วงเวลาในการถวาย) คือ ช่วงหลังจากออกพรรษา ๑ เดือน  ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๑๒  เป็นพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ผ้านุ่งห่ม โดยทรงกำหนดขั้นตอนต่างๆ ไว้มากมาย  ทั้งที่เป็นพิธีกรรม สังฆกรรมที่เกี่ยวข้องกับผ้า บุคคล สงฆ์ สถานที่ กาลเวลา เป็นต้น โดยผ่านผ้าผืนหนึ่ง สำหรับพระภิกษุผู้กรานกฐินและหมู่พระภิกษุผู้ร่วมอนุโมทนา  ย่อมได้รับอานิสงส์  ๕  ประการ ตามพระวินัยบัญญัติเท่าเทียมกัน และ “กฐินทาน”  ก็เป็น  “สังฆทาน” (ทานที่ถวายแก่สงฆ์โดยไม่เจาะจงแก่บุคคล) ผู้ถวายย่อมได้รับผลและอานิสงส์มาก ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในทักขิณาวิภังคสูตร (ม.อุ.) ว่า  “บรรดาทานทั้งหลาย สังฆทานจัดว่าเป็นทานที่มีผลมาก” และทรงตรัสอานิสงส์ของทานไว้ในทานานิสังสสูตร (องฺ.ปญฺ.) ว่า “ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของชนหมู่มาก” เป็นต้น

ในปีนี้ ที่มูลนิธิฯ มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา จำนวน ๒๓ รูป แม่ชี ๓ ท่าน ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีงานบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษา สำหรับครั้งนี้ คุณศิรินทร ตัญศิริสุขรับเป็นประธานเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี  ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ และผู้ปฏิบัติธรรมตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ อันเกี่ยวเนื่องด้วยการส่งเสริมธุระในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ต่อไป โดยมีการกำหนดการบำเพ็ญกุศลไว้ ดังนี้


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิแนบฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา  ๐๙.๑๕  น.             

แสดงธรรมบรรยาย โดยอาจารย์สมพร ปัญญาธร 

เวลา  ๑๐.๑๕  น.            

ถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสงฆ์ ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงสวดอนุโมทนากถาเป็นภาษาบาลี เป็นอันเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี 

เวลา  ๑๑.๐๐  น.   

ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ สามเณร รับประทานอาหาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ       

    


ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนข้าวสาร  บัญชีเลขที่  ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐  ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่  ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐  ประเภทออมทรัพย์                           

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ หรือทางไลน์  ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓


แผนที่สังเขป