**ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖

ผ้าป่า คือ ผ้าที่ทายกทายิกาถวายแก่พระภิกษุ สามเณร โดยวิธีปล่อยทิ้ง (ทอด) เสมือนว่าเป็นผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่า เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ชักเอาไปเอง เป็นทํานองผ้าบังสุกุล คล้ายกับท่อนผ้าที่ผู้ต้องการบุญทั้งหลายทิ้งไว้ที่ถนนทางช่องหน้าต่าง ที่เรียกว่า “ผ้ารถิยโจฬะ” ซึ่งปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอรรถกถา ธุตังคนิเทศ
ในปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งคัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ (๑) พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย (๒) พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (๓) พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ และ (๔) วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔
สำหรับครั้งนี้ คุณสุดา วรกุลดำรงชัย พร้อมญาติมิตร ได้เห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้รับเป็นประธานใหญ่ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย  เพื่อนำรายได้ที่เกิดจากงานการกุศลครั้งนี้ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุระในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระนั้นได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกพระอภิธรรม โดยใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย) ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สรุปเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถามาโดยสังเขป ธัมมสังคณีมาติกา ปัฏฐาน (กุสลติกมาติกา ปัญหาวาระ อนุโลมนัย)  และวิสุทธิมรรค (สังเขป) เหล่านี้เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ชั้นสูงขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย  ส่วนด้านวิปัสสนาธุระนั้นได้มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ๕ วัน และ ๗ วัน เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถา ฎีกา โดยตรง


กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิแนบฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เจริญพุทธมนต์ และนำเวียนเทียนรอบโรงอุโบสถ

เวลา  ๐๙.๒๐  น.            

ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น.   

พระภิกษุตัวแทนคณะสงฆ์พิจารณาชักผ้าป่า และประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา           

เวลา  ๑๑.๐๐  น.            

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา  ๑๑.๑๕  น.              

รับประทานอาหารพร้อมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนข้าวสาร  บัญชีเลขที่  ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐  ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่  ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐  ประเภทออมทรัพย์                           

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ หรือทางไลน์  ๐๙๙-๓๘๖-๓๑๑๙


แผนที่สังเขป