**เชิญชวนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

เชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร 

แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชีนักศึกษาพระอภิธรรม

 

 

เช้า เวลา 06.30 – 07.00 น. (มีการแสดงธรรม)
เพล เวลา 10.30 – 11.00 น.
ถวายสังฆทาน เวลา 10.30 – 13.00 น.
ถวายน้ำปานะและเภสัช 5 เวลา 16.30 น.
(น้ำปานะ คือ น้ำผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้สดคั้น ที่ไม่สุกด้วยไฟหรือไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ กรองไม่มีกาก, เภสัช 5 ได้แก่ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เนยข้น เนยใส น้ำมัน) 
          หรือท่านใดไม่สะดวกในการนำอาหารมาเอง สามารถร่วมทำบุญเป็นค่าอาหารและบอกรายการอาหารที่ต้องการถวายได้

ติดต่อสอบถาม 

โทร. 02-889-4417, 099-386-3119
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
          มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักใหญ่ ๒ ประการ คือ (๑) ส่งเสริมคันถธุระ โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกพระอภิธรรม (๒) ส่งเสริมวิปัสสนาธุระ โดยมีการเปิดสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามพระไตรปิฎก อรรถกกถา ฎีกา
          พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี (นักบวชห่มผ้าขาวถือศีล ๘) ตลอดฆราวาสทั้งหลายที่ได้เข้ามาอาศัยมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ก็เพื่อที่จะสืบทอดธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกตรงตามพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ดังนั้นสาธุชนผู้ที่ได้ถวายปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี หรือสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ก็ชื่อว่า ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการธำรงรักษาสืบทอดซึ่งพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งถ้าหากไม่มีสาธุชนร่วมกันสนับสนุนอุปถัมถ์แล้ว พระพุทธศาสนาเถรวาท ก็ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้ 
อนฺนโท พลโท โหติ         วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ยานโท สุขโท โหติ          ทีปโท โหติ จกฺขุโท.
                                                 สํ.ส. 15/138/44 (สฺยา.)
          ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ.