ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ

  1. อานุภาพแห่งนามธรรม
  2. ธรรมปฏิบัติ