อาจารย์ปราณี สำเริงราชย์

อาจารย์ปราณี สำเริงราชย์

1.องค์ประกอบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง

2.อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน