การอบรมวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 57 พฤศจิกายน 2546 ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 57 โดย อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี เดือนพฤศจิกายน 2546 ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์