อภิธรรมเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง

อาจารย์ สัมพันธ์ ติระวัฒน์

ครั้งที่ ๑ ตอนที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ตอนที่ ๒