พุทธศาสนาพื้นฐาน ชุดที่ 1 โดย อ.สมพร ปัญญาธร

พุทธศาสนาพื้นฐาน อ.สมพร ปัญญาธร  ชุดที่ 1

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
ชีวิตกับศาสนา ตอน 1
2.
ชีวิตกับศาสนา ตอน 2
3.
ชีวิตกับศาสนา ตอน 3
4.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 1
5.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 2
6.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 3
7.
พุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ตอน 1
8.
พุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ตอน 2
9.
พุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ตอน 3
10.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 4
11.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 5
12.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตอน 6
13.
พุทธศาสนาเสื่อมเพราะเหตุใด 1
14.
พุทธศาสนาเสื่อมเพราะเหตุใด 2
15.
พุทธศาสนาเสื่อมเพราะเหตุใด 3
16.
พุทธศาสนาอันตรธานอย่างไร 1
17.
พุทธศาสนาอันตรธานอย่างไร 2
18.
พุทธศาสนาอันตรธานอย่างไร 3
19.
หลักฐานของพระพุทธศาสนา 1
20.
หลักฐานของพระพุทธศาสนา 2
21.
หลักฐานของพระพุทธศาสนา 3
22.
พระไตรปิฎกกับประโยชน์ชีวิต 1
23.
พระไตรปิฎกกับประโยชน์ชีวิต 2
24.
พระไตรปิฎกกับประโยชน์ชีวิต 3
25.
ธรรมที่เป็นพื้นฐาน 1
26.
ธรรมที่เป็นพื้นฐาน 2
27.
ธรรมที่เป็นพื้นฐาน 3
28.
จิตปรมัตถ์ 1
29.
จิตปรมัตถ์ 2
30.
จิตปรมัตถ์ 3
31.
จิตปรมัตถ์ 4
32.
จิตปรมัตถ์ 5
33.
จิตปรมัตถ์ 6
34.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 1
35.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 2
36.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 3
37.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 4
38.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 5
39.
จิต เจตสิกปรมัตถ์ 6
40.
เจตสิกปรมัตถ์ สัมปโยคนัย 1
41.
เจตสิกปรมัตถ์ สัมปโยคนัย 2
42.
เจตสิกปรมัตถ์ สัมปโยคนัย 3
43.
เจตสิกปรมัตถ์ สังคหนัย 1
44.
เจตสิกปรมัตถ์ สังคหนัย 2
45.
เจตสิกปรมัตถ์ สังคหนัย 3
46.
รูปปรมัตถ์ สภาวะ ลักษณะของรูป 1
47.
รูปปรมัตถ์ สภาวะ ลักษณะของรูป 2
48.
รูปปรมัตถ์ สภาวะ ลักษณะของรูป 3
49.
รูปปรมัตถ์ สมุฏฐาน รูปกลาป 1
50.
รูปปรมัตถ์ สมุฏฐาน รูปกลาป 2