พุทธศาสนาพื้นฐาน ชุดที่ 2 โดย อ.สมพร ปัญญาธร

พุทธศาสนาพื้นฐาน อ.สมพร ปัญญาธร  ชุดที่ 2

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
รูปกลาป นัยแห่งภูมิ 1
2.
รูปกลาป นัยแห่งภูมิ 2
3.
รูปกลาป นัยแห่งภูมิ 3
4.
รูปกลาป นัยแห่งกำเนิด 1
5.
รูปกลาป นัยแห่งกำเนิด 2
6.
รูปกลาป นัยแห่งกำเนิด 3
7.
รูปกลาป นัยแห่งกาล 1
8.
รูปกลาป นัยแห่งกาล 2
9.
รูปกลาป นัยแห่งกาล 3
10.
รูปปรมัตถ์ นิพพาน 1
11.
รูปปรมัตถ์ นิพพาน 2
12.
รูปปรมัตถ์ นิพพาน 3
13.
นิพพานปรมัตถ์ สังสารวัฏฏ์ 1
14.
นิพพานปรมัตถ์ สังสารวัฏฏ์ 2
15.
นิพพานปรมัตถ์ สังสารวัฏฏ์ 3
16.
สังสารวัฏฏ์ 1
17.
สังสารวัฏฏ์ 2
18.
สังสารวัฏฏ์ 3
19.
สังสารวัฏฏ์ 4
20.
สังสารวัฏฏ์ 5
21.
สังสารวัฏฏ์ 6
22.
ทุกขสัจจ์ 1
23.
ทุกขสัจจ์ 2
24.
ทุกขสัจจ์ 3
25.
สมุทัย นิโรธ มรรค 1
26.
สมุทัย นิโรธ มรรค 2
27.
สมุทัย นิโรธ มรรค 3
28.
กิจของอริยสัจ 4 ตอน 1
29.
กิจของอริยสัจ 4 ตอน 2
30.
กิจของอริยสัจ 4 ตอน 3
31.
จตุปาริสุทธิศีล 1
32.
จตุปาริสุทธิศีล 2
33.
จตุปาริสุทธิศีล 3
34.
ปัจจยสันนิสิตศีล 1
35.
ปัจจยสันนิสิตศีล 2
36.
ปัจจยสันนิสิตศีล 3
37.
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ 1
38.
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ 2
39.
ปัญญา 1
40.
ปัญญา 2
41.
ปัญญา 3
42.
สติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 1
43.
สติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 2
44.
สติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 3
45.
วิปัสสนากรรมฐาน ญาณ 16 ตอน 1
46.
วิปัสสนากรรมฐาน ญาณ 16 ตอน 2
47.
วิปัสสนากรรมฐาน ญาณ 16 ตอน 3
48.
หลักของสมถะ และวิปัสสนา 1
49.
หลักของสมถะ และวิปัสสนา 2
50.
หลักของสมถะ และวิปัสสนา 3