เชิญร่วมพิมพ์หนังสือคู่มีือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓ (มูลนิธิแนบฯ)

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.

(ขุ.ธมฺม. ๒๕/๓๔/๖๓ สฺยา)

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.

**********

เชิญชวนสาธุชนร่วมพิมพ์หนังสือคู่มือการศึกษา

พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่ ๓

หรือท่านใด มีจิตศรัทธาจะร่วมพิมพ์หนังสือต่างๆ ที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

สามารถร่วมบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”

ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนข้าวสาร  บัญชีเลขที่  ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐  ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่  ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐  ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ หรือทางไลน์  ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒–๘๘๙–๔๔๑๗, ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.