ภพภูมิสังเขป โดย อ.นิยม ฤทธิ์เสือ

ภพภูมิสังเขป บรรยายโดย อาจารย์นิยม ฤทธิ์เสือ
คัดลอกมาจากรายการวิทยุทำนองคลองธรรมเฉพาะในตอนที่เกี่ยวข้อง

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
รูปโดยกำเนิด
2.
พระนิพพาน
3.
เวทนา
4.
เหตุ
5.
ปฏิสนธิ
6.
ภวังคกิจ
7.
นิรยภูมิ
8.
กรรมที่ให้เกิดในนิรยภูมิ
9.
ติรัจฉานภูมิ
10.
เปตติภูมิ
11.
เหตุสูตร
12.
อสุรกายภูมิ
13.
มนุสสภูมิ
14.
จาตุมหาราชิกาภูมิ
15.
ตาวติงสาภูมิ
16.
เทวภูมิ – พญามาร
17.
พญามาร
18.
รูปพรหมภูมิ
19.
ความเจริญของพรหม
20.
รูปภูมิ
21.
อรูปภูมิ
22.
อสงไขยที่ถูกทำลายด้วยไฟ
23.
อสงไขยที่สร้างใหม่
24.
ภูมิที่ถูกทำลาย
25.
ปฏิสนธิจตุกะ 1
26.
ปฏิสนธิจตุกะ 2
27.
อายุของสัตว์
28.
กรรม
29.
กิจของกรรม
30.
ปากทานปริยาย
31.
ปากกาล
32.
อกุศลกรรม
33.
ทุจริต
34.
กามาวจรกุศลกรรม
35.
มหัคคตกุศลกรรม
36.
ความตาย 4 อย่าง
37.
อารมณ์ 3 ที่ให้เกิดใหม่