สำนักปฏิบัติธรรม

เรือนกรรมฐาน     

          สำนักวิปัสสนา  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  มีเรือนกรรมฐานรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม  จำนวนทั้งสิ้น 61 หลัง  แบ่งเป็นชาย 25 หลัง และหญิง 36 หลัง  บรรยากาศสงบสงัดและปลอดภัย  เป็นเรือนเดี่ยว  สำหรับอยู่คนเดียว  มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างสัปปายะ

อาหารการกิน

     เจ้าหน้าที่จะนำอาหารปิ่นโต  ของคาวหวานตามปกติ  ไม่ใช่อาหารเจหรือมังสวิรัติ  พร้อมน้ำร้อน  น้ำปานะ และน้ำแข็ง จัดส่งถึงเรือนกรรมฐาน ตรงเวลาทุกวัน คือ
06.30 น. มีน้ำร้อนสำหรับชงเครื่องดื่ม (เครื่องดื่มต้องเตรียมไปเอง)
07.00 น. อาหารเช้า
11.00 น. อาหารกลางวัน
16.00 น. น้ำร้อน น้ำปานะ และน้ำแข็ง

หน้าที่ของผู้มาเข้าปฏิบัติธรรม

          สำนักปฏิบัติอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือ ระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4  ตามมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพะ อยู่กับตัวเอง เพื่อจะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง ไม่มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีเน้นพิธีรีตอง ห้ามคุยโทรศัพท์ ห้ามเล่นหรือดูอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด ห้ามส่งเสียงดัง ให้ปิดวาจาทุจริต ห้ามพูดคุยกัน นอกจากสอบถามวิธีปฏิบัติจากวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
          ในการเข้าอยู่เรือนกรรมฐานปฏิบัติธรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*** หากประสงค์จะทำบุญบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ สามารถทำบุญบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา โดยให้แจ้งเจ้าหน้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ เจ้าหน้าที่จะออกอนุโมทนาบัตรให้ทุกครั้ง
***หมายเหตุ: กรณีเรือนกรรมฐานที่มีเครื่องปรับอากาศ ทางมูลนิธิฯ ขอความอนุเคราะห์บำรุงค่าไฟฟ้า 200 บาท ต่อวันที่เข้าอยู่

การอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 7 วัน แบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1. ภาคศึกษาปริยัติ 3 วัน

วันแรก  

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,  พระพุทธศาสนาคืออะไร ?  โดยความหมาย, โดยสภาวธรรม, โดยหลักฐานและโดยการเข้าถึง
– ธรรมที่เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา 
– สัจธรรม 2 ประการ 
– ปรมัตถธรรม 4 คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน              
– อบรมวิปัสสนา (เจริญสติปัฏฐานตามอิริยาบถบรรพะในมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

วันที่สอง

– ทำวัตรสวดมนต์เช้าและอบรมการปฏิบัติวิปัสสนา             
– การเวียนว่ายตายเกิด ตามหลักพระพุทธศาสนา 
– กิเลสวัฏ  กรรมวัฏ  วิปากวัฏ  
– อริยสัจธรรม 4
– การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อละกิเลสทั้งปวง
– ศีล สมาธิ ปัญญา ที่บริสุทธิ์
– ศีล สมาธิ ปัญญา ในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา
– อบรมวิปัสสนา (เจริญสติปัฏฐานตามอิริยาบถบรรพะในมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน)

 วันที่สาม

– ทำวัตรสวดมนต์เช้า และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนา
– สติปัฎฐาน 4  และรับอารมณ์กรรมฐานเพื่อเข้าไปปฏิบัติที่เรือนกรรมฐาน 

2. ภาคฝึกปฏิบัติ 4 วัน

          ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  วิปัสสนจารย์จะให้สมาทาน “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลว่า “ศีลมีอาชีวะเป็นอันดับที่ 8” ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่า “อาทิพรหมจริยกศีล” โดยอธิบายว่า เพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ ซึ่งผู้ปฏิบัติพึงรักษาให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้น ดังพระพุทธดำรัสว่า “ปุพฺเพว โข ปนสฺส กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อาชีโว สุปริสุทฺโธ โหติ” แปลว่า ด้วยว่า กายกรรม (3) วจีกรรม (4) อาชีวะ (1) ของเขาผู้นั้น บริสุทธิด้วยดี ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว
          กล่าวคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3 . เว้นจากการประพฤติล่วงประเวณี 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดคำหยาบ 6. เว้นจาการพูดส่อเสียด 7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  8. เว้นจากมิจฉาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตและวจีทุจริต)
          หลังจากนั้นให้ฝึกปฏิบัติระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4  ตามมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพะ อยู่ภายในเรือนกรรมฐาน หรือออกมาเดินจงกรมรอบๆ ชานเรือนกรรมฐานเท่านั้น 

การอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 5 วัน แบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1. ภาคศึกษาปริยัติ 1 วัน

– อภิธรรมโดยย่อ             
– อบรมวิปัสสนา (เจริญสติปัฏฐานตามอิริยาบถบรรพะในมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

2. ภาคฝึกปฏิบัติ 4 วัน

          ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  วิปัสสนจารย์จะให้สมาทาน “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลว่า “ศีลมีอาชีวะเป็นอันดับที่ 8” ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่า “อาทิพรหมจริยกศีล” โดยอธิบายว่า เพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ ซึ่งผู้ปฏิบัติพึงรักษาให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้น ดังพระพุทธดำรัสว่า “ปุพฺเพว โข ปนสฺส กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อาชีโว สุปริสุทฺโธ โหติ” แปลว่า ด้วยว่า กายกรรม (3) วจีกรรม (4) อาชีวะ (1) ของเขาผู้นั้น บริสุทธิด้วยดี ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว
          กล่าวคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3 . เว้นจากการประพฤติล่วงประเวณี 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดคำหยาบ 6. เว้นจาการพูดส่อเสียด 7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  8. เว้นจากมิจฉาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตและวจีทุจริต)
          หลังจากนั้นให้ฝึกปฏิบัติระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4  ตามมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพะ อยู่ภายในเรือนกรรมฐาน หรือออกมาเดินจงกรมรอบๆ ชานเรือนกรรมฐานเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 02-889-4417

โทรศัพท์มือถือและไลน์: 099-386-3119


ตารางอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 5 วัน และ 7 วัน ประจำปี พ.ศ. 2567

 

 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต

บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข
089-613-9333  

Leave a Reply

*