อบรมวิปัสสนารุ่นที่ 57 โดย อ.วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

ธรรมบรรยาย โดย อ.วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี  อบรมผู้เข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 57
ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
2.
หลักในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
3.
ความจริงอันเป็นคำสอนของพุทธศาสนา
4.
การเจริญสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ
5.
กิจอันพึงกระทำต่ออริยสัจจธรรม
6.
การปฏิบัติธรรมละกิเลสเพื่อพ้นทุกข์
7.
แก่นธรรมในพระพุทธศาสนา
8.
ตอบคำถามผู้เข้ารับการอบรม
9.
ศีล สมาธิ ปัญญา
10.
ปริยัติเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติ
11.
สมาทานศีลเพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติ
12.
ทำวัตรเช้าและลากรรมฐาน